Przyjęcie dziecka w okresie wakacyjnym

lipiec 2023

 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż dostępna
  liczba miejsc w okresie lipiec
  ( trzy grupy -75 dzieci + 9 UKRAINA )
  – stosuje się następujące kryteria i punkty:
  a) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci
  uczęszczające w roku przedszkolnym 2022/2023
  do tego przedszkola
  (100 pkt.),
  b) dzieci z przedszkola nr 17 „IKAREK”( 80 pkt),
  c) oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają
  w zatrudnieniu
  w ramach pracowniczego
  stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie
  umowy cywilno-prawnej, prowadzą
  gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą
  ( kryterium stosuje się również do
  rodzica/opiekuna prawnego samotnie
  wychowującego dziecko
  ) (25 pkt.)

d) dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (20 pkt.)
Do wniosków rodzice/opiekunowie prawni dołączają
dokumenty:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu (wydane nie
  wcześniej niż z datą 20 kwietnia 2023r.
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na opiekę podczas
przerwy wakacyjnej.

SKŁADANIE WNIOSKÓW od 30 maja do 2 czerwca

Informacja o liście dzieci zakwalifikowanych : 7 czerwca godz. 12.00